Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

Αθανασίου, Α. & Τσιμουρής, Γ. επιμ. 2013. «Μετανάστευση, Φύλο και Επισφάλειες σε Συνθήκες Κρίσης» Ειδικό τεύχος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Β’-Γ’ 140-141.

Αθανασίου, Α. 2007. Ζωή στο όριο: Δοκίμια για το σώμα, το φύλο και τη βιοπολιτική. Αθήνα: Εκκρεμές. 

Καστοριάδης, Κ., 1999. Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας. Κέδρος – Ράππα, Αθήνα.

Κιουπκιολής, Α., 2014. Για τα κοινά της ελευθερίας. Εξάρχεια, Αθήνα.

Κολέμπας, Γ., 2016. Ο σύγχρονος κοινοτισμός. Εκδόσεις των συναδέλφων, Αθήνα.

Λιερός, Γ., 2016. Κοινά, κοινότητες, κοινοκτημοσύνη, κομμουνισμός: Από τον κόσμο των κοινών στον κοινό κόσμο. Εκδόσεις των συναδέλφων: Αθήνα.

Μαρξ, Κ. 1852/2012. Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή.

Mills, C.W. (1985) H Koινωνιολογική Φαντασία. Παπαζήσης: Αθήνα.

Πετράκου, Η., και Ιωσηφίδης, Θ., 2012. «Γεωγραφικοί και Πολιτικοί προβληματισμοί για τα σύνορα και τη μετανάστευση» στο Τρουμπέτα, Σ., (επ.) Το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Διαβάσεις και μελέτες Συνόρων.  Παπαζήσης, Aθήνα, 33-50.

Πετράκου, Η., κα., 2015. «Μετακινήσεις και μεταναστεύσεις στο Βόρειο Αιγαίο» στο Σπιλάνης, Γ., Κίζος, Θ. και Καράμπελα, Σ. (επιμ.). (2015), Νησιωτικότητα και Βιωσιμότητα: Η περίπτωση των Νησιών του Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 114-140.

Ροζάκου, Κ. 2015. «Το Πέρασμα της Λέσβου: Κρίση, Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση και Αλληλεγγύη.» Σύγχρονα Θέματα 130-131: 13-16.

Σταυρίδης, Σ., 2010. Μετέωροι χώροι της ετερότητας, Αλεξάνδρεια: Αθήνα.

Σταυρίδης, Σ., 2015. «Οι αναδυόμενοι κοινοί χώροι ως πρόσκληση στην πόλη της κρίσης», στο Urban Conflicts, σελ. 440-448.

Τρουμπέτα, Σ., 2012. Το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Διαβάσεις και μελέτες Συνόρων. (επ.), Παπαζήσης, Aθήνα, 33-50.


Αλλόγλωσση

Agamben, G. 1998. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Daniel Heller-Roazen, trans. Palo Alto: Stanford University Press.

Alexiou X., et al., 2016. “Urban landscapes, common places of inhabitants and new comers: the case of Mytilene”. In, world conference, “Crossing Borders”, Mytilene-Lesvos, Greece, 7-10th July. 

Anderson, S., Sharma N. & Wright, C. 2012. ‘We are All Foreigners’: No Borders as a Practical Political Project. In Citizenship, Migrant Activism, and the Politics of Movement. Nyers, P. and Rygiel, K., eds. London: Routledge, 73-91.

Andersson, R. 2016. “Europe’s failed ‘fight’ against irregular migration: ethnographic notes on a counterproductive industry.” Journal of Ethnic and Migration Studies 42(7): 1055-1075.

Azoulay, A. 2008. The Civil Contract of Photography. Brooklyn: Zone Books, 2008.

Beck, U. 2006. Cosmopolitan Vision. Cambridge: Polity Press.

Bojadžijev, Manuela, and Mezzadra, Sandro, 2015. “‘Refugee crisis’ or crisis of European migration policies?” FocaalBlog. 12 November. Last accessed 5 February 2017. www.focaalblog.com/2015/11/12/manuela-bojadzijev-and-sandro-mezzadra-refugee-crisis-or-crisis-of-european-migration-policies. 

Braidotti, R., 1993, “Embodiment, sexual difference, and the nomadic subject”. Hypatia 8.1: 1 13.

Cabot, Heath. 2016. “Crisis, Hot Spots, and Paper Pushers: A Reflection on Asylum in Greece.” Cultural Anthropology. 18 July. Last accessed 5 February 2017. https://culanth.org/fieldsights/898-crisis-hot-spots-and-paper-pushers-a-reflection-on-asylum-in-greece. 

Casas-Cortés, M. and Cobarrubias, S., 2007.᾽ Drawing escape tunnels through borders: cartographic research experiments by European Social Movements. in: L. Mogel and A. Bhagat (Eds), An Atlas of Radical Cartography. Journal of Aesthetics & Protest Press.

Casas-Cortés, M. et al., 2006. Delete the Border! New Mapping Projects, Activist Art Movements, and the Reworking of the Euro-᾽Border, American Association of Geographers national conference. Chicago-Illinois.

Cobarrubias, S., 2009. Mapping machines: activist cartographies of the border and labor lands of Europe. The University of North Carolina at Chapel Hill.

Collective C.C. et al., 2012. Counter (mapping) actions: mapping as militant research. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 11(3): 439-466.

De Angelis, M., 2003. Reflections on alternatives, commons and communities, or building a new world from the bottom up. The Commoner(6): 1-14.

De Angelis, M., 2013. Κοινά, περιφράξεις και κρίσεις. Εκδόσεις των Ξένων, Θεσσαλονίκη.

De Genova, Nicholas & Tazzioli, Martina, eds. 2016. Europe/Crisis: New Keywords of ‘the Crisis’ in and of ‘Europe.’ Near Futures Online. http://nearfuturesonline.org/wp-content/uploads/2016/01/New-Keywords-Collective_12.pdf.

De Landa, M., 2006. A new philosophy of society: Assemblage theory and social complexity. A&C Black.

Deleuze, G. and Guattari, F., 1994. What is Philosophy? London: Verso.

Deleuze, G., and Guattari, F., 1987. A thousand plateaus (B. Massumi, Trans.). Minneapolis: University of Minnesota Press.

European Commission. 2013. Ethics for Researchers: Facilitating Research Excellence in FP7. Brussels: European Commission. Last accessed 5 February 2017. http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf. 

Εuropean Commission. 2015. “Explanatory note on the ‘Hotspot’ approach.” Statewatch. http://www.statewatch.org/news/2015/jul/eu-com-hotsposts.pdf.

Haiven, M. and Khasnabish, A., 2010. What is the radical imagination? A Special Issue. Affinities: a journal of radical theory, culture, and action, 4(2).

Haiven, M., and Khasnabish, A., 2014. The Radical Imagination: Social Movement Research in the Age of Austerity. London.

Hardt, M. & Negri, A. 2004/2011. Πλήθος. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Holloway, J., 2010. Crack Capitalism. Pluto Press.

Holmes, B., 2007. Continental drift: activist research, from geopolitics to geopoetics. Constituent imagination: militant investigations // collective theorization: 39-43.

Hyndman, J. 2000. Managing displacement: Refugees and the politics of humanitarianism. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Isin, E.F., 2002a. Being political: genealogies of citizenship. University of Minnesota Press.

Isin, E.F., 2002b. Ways of being political. Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory  3(1): 7-28.

Kasparek, B. et al., 2015. New keywords: migration and borders. στο: S. Mezzadra & J. Pickles (Eds), New Keywords: Migration and Borders, Cultural Studies, σελ. 55-87.

Law, Law, J. & Urry, J. (2005) ‘Enacting the Social’, in Economy and Society. Vol. 33 (3): 390 – 410. 

Lefebvre, H., 1991. The production of space, 142. Oxford Blackwell.

Linebaugh, P., 2008. The Magna Carta manifesto: liberties and commons for all. Univ. of California Press.

Mezzadra, S., 2016. Borders and migration, Emerging Challenges for migration Research and Politics in Europe, Berlin, June 23, 2016 – “Berlin Lecture 2016”, Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, Humboldt Universität.

Mezzandra, S. & Neilson, B. 2013. Border as Method, or, the Multiplication of Labour. Durham: Duke University Press.

Micheli, A., et al., 2016. Commons, public urban space and the perception of refugees. The case of Mytilene. 10th Europe Urban & Regional Studies Conference. Europe, Crisis and Uneven Development Mediterranean Agricultural Institute of Chania, Crete, Greece, 14th to 16th September 2016.

Papachristou I. – A. et al. 2015. Refugiados de ayer, refugiados de hoy: un análisis de percepciones desde la perspectiva de género en Mitilene utilizando redes complejas. Conferencia Jornadas GRECS-GRACU: Género y producción del espacio. De la exclusión a la reivindicación del derecho a la ciudad. Barcelona, 26/11/2016.

Papadopoulos, D., 2008. In the ruins of representation: Identity, individuality, subjectification. British journal of social psychology, 47(1): 139-165.

Papataxiarchis, E. 2016. “Being ‘there’: At the front line of the ‘European refugee crisis’, part 1.” Anthropology Today 32(2): 5-9.

Petropoulou Ch., et al. 2016a. The Migrants’ Common Space as a Transnational Threshold: The Cases of Greek Borderscapes in Mytilene and Idomene, 33rd International Geographical Congress, Shaping our harmonious worlds, 21-25 August, Beijing, China, p.2069.

Petropoulou C., et al. 2016b. Socio-Spatial Differentiation and the Social Construction of Resident’s Opinion about Refugees and Immigrants in Mytilene (Greece), 33rd International Geographical Congress, Shaping our harmonious worlds, 21-25 August, Beijing, China, p.2683.

Rajaram, Prem Kumar. 2015. “Beyond crisis: Rethinking the population movements at Europe’s border.” FocaalBlog. 19 October. Last accessed 5 February 2017. ww.focaalblog.com/2015/10/19/prem-kumar-rajaram-beyond-crisis. 

Shukaitis, S. and Graeber, D., 2007. Introduction. στο: E. Biddle et al. (Eds), Constituent Imagination: Militant Investigations//collective Theorization. Oakland: AK Press.

Spivak, G.C.  1988. “Can the Subaltern Speak?” In Marxism and the Interpretation of Culture, L. Grossberg and C. Nelson, eds. Urbana: Illinois University Press.

Stavrides, S., 2011. Crisis vs Commons: Θεωρία και Ανάλυση για το ανταγωνιστικό κίνημα, Rebel. 

Tselepi, N. et al. 2016. Deaths at the Borders: The cases of Evros and the Aegean Sea. Research Note from Greece. Intrasformazione, 5 (1): 50-56.

Τsilimpounidi, M. forthcoming. “Containers as Social Landscapes.” Journal of Arts and Communities.

Τsilimpounidi, M. 2016. Sociology of Crisis: Visualising Urban Austerity. London & New York: Routledge.

Wimmer, A. & Glick Schiller, N. 2002. “Methodological nationalism and beyond: nation-state building, migration, and the social sciences.” Global Networks 2(4): 301-334.